W ramach projektu Bajeczna Księga w I edycji powstało wiele fantastycznych historii inspirowanych bajką „O zielonej biedronce i balu na łące”.

II edycja będzie dotyczyła bajki ,, Ratujmy nasz dom” mamy nadzieje, że dzieci wraz z rodzicami stworzą wiele ciekawych fragmentów historii.

Projekt będzie realizowany w terminie od 15 września 2020 roku do 7 czerwca 2021 roku.

Celem głównym projektu jest promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Ambasadorką projektu Bajeczna Księga jest Ewa Stadtmüller.

Projekt ,,20 MINUT DLA MATEMATYKI”

 

Autorem Projektu #20minutdlaMATEMATYKI jest Zuzanna Jastrzębska-Krajewska – @Pani Zuzia.

Projekt #20minutdlaMATEMATYKI– edukacja matematyczna w domu i w przedszkolu

II edycja.

 

Cel główny projektu:

-Wprowadzanie skutecznych zmian w edukacji matematycznej zgodnej z potrzebami rozwojowymi dzieci w przedszkolu poprzez świadome włączanie się do projektu #20minutdlamatematyki nauczycieli i rodziców.

 

 Cele szczegółowe:

- Organizowanie efektywnej edukacji matematycznej wg koncepcji Dziecięcej Matematyki autorstwa E. Gruszczyk- Kolczyńskiej iE. Zielińskiej

- Zapoznanie z koncepcją Dziecięcej Matematyki  autorstwa E. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- Motywowanie do wprowadzania zmian w edukacji matematycznej we współpracy  przedszkola z rodzicami

- Świadome stosowanie reguł i prawidłowe używanie pojęć matematycznych zawartych w Dziecięcej Matematyce  przez nauczycieli i rodziców w edukacji przedszkolnej, jak i domowej

- Doskonalenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nowatorskich metod i form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym do prowadzenia zajęć zabaw z edukacji matematycznej i dzielenia się tymi kompetencjami z rodzicami

- Dostrzeganie możliwości efektywnego uczenia się przez dzieci poprzez stwarzanie i wykorzystywanie codziennych sytuacji życiowych do utrwalania wiadomości i umiejętności matematycznych

- Wykorzystywanie okazji do upowszechniania wiedzy o skutecznych metodach i sposobach uczenia matematyki

 

„IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU, SZUKAĆ SWEGO PACANOWA” – Ogólnopolski Projekt Edukacyjny

Drodzy Rodzice, miło nam poinformować, że w tym roku szkolnym nasze przedszkole będzie brało udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „IDŹ TY LEPIEJ KOZIOŁECZKU, SZUKAĆ SWEGO PACANOWA”. Rozpocznie się on już we wrześniu 2020r. i potrwa, aż do czerwca 2021r. Głównym założeniem projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, promowanie czytelnictwa, wychowanie do wartości, kształtowanie właściwych postaw społecznych, poczucia przynależności narodowej oraz wzbogacanie ogólnej wiedzy o świecie.

 

 

"Piękna Nasza Polska Cała" to projekt, który stwarza okazję, by budzić wśród najmłodszych i ich rodzin poczucie tożsamości narodowej i regionalnej, dumy z bycia Polakiem. To także możliwość wzmacniania więzi i integrowania placówek oświatowych z terenu całej Polski i Kresów.

                                                                                                     

Mały Miś w świecie wielkiej literatury”- gminny projekt czytelniczy trwał od 06.12.2018 r. do 18.11.2019 r. i brały w nim udział: Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 5 w , Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka” w Markach.

 

"Mały miś w świecie wielkiej literatury" to ogólnopolski projekt rozwijania czytelnictwa i współpracy między przedszkolami pod patronatem honorowym : Rzecznika Praw Dziecka pana Marka Michalaka, ks. dr hab. Jana Niewęgłowskiego, prof. UKSW- Dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Doroty Dziamskiej - pedagoga, autora systemu Edukacja Przez Ruch, eksperta MEN .

Realizowany przez naszą placówkę projekt został objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta Marki Pana Jacka Orycha jak również patronatem gazety „Wieści Podwarszawskie”.

Każdy pluszak wraz z przedszkolakami u których gościł, bawił się z dziećmi, zwiedzał przedszkole oraz najbliższą okolicę, ale przede wszystkim słuchał bajek, czytanych przez nauczycieli i rodziców w domu i przedszkolu. Miś wyposażony był w dzienniczek w którym dzieci wpisywały tytuł czytanej misiowi bajki, odbijały również swoje paluszki maczane w farbce oraz wpisywały samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela, rodzica swoje imiona. Misie uszyte przez naszych wspaniałych rodziców wędrowały od przedszkola do przedszkola i zachęcały do czytania, ale także zacieśniły współpracę między naszymi placówkami. Dzieci wspólnie bawiły się z misiem w przedszkolu i w domu a na koniec projektu obejrzały specjalnie z tej okazji stworzoną wystawę .

Informacja o realizacji projektu zamieszczona została na:

-stronie Urzędu Miasta Marki (www.marki.pl)

-na stronie www.zyciepw.pl

- w gazecie „Wieści Podwarszawskie”

 

Przedszkola oraz nauczyciele zaangażowani w akcję otrzymały Pluszowego Misia z logo akcji oraz Podziękowania z adnotacją o honorowym patronacie.

Udział w projekcie przyniósł wiele korzyści dla przedszkolaków. Zachęcił do czytania, przyczynił się do kształtowania postawy otwartości na świat i poznawania nowych ludzi oraz historii naszego miasta. 

                        

 

 

Serdecznie dziękujemy Panu Jackowi Orychowi, Burmistrzowi Miasta Marki za objęcie akcji honorowym patronatem oraz gazecie„Wieści Podwarszawskie”, jak również wszystkim dzieciom i ich rodzicom, nauczycielkom i Przedszkolom, którzy włączyli się w nasz projekt czytelniczy.

 

 

                                                                                                                                                                                                  koordynator akcji :

Agnieszka Nierwińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KREATYWNE PRZEDSZKOLE –TWÓRCZY MALUCH

Celem konkursu jest kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym, ukazanie ich roli i znaczenia w procesie uczenia się przez całe życie oraz przygotowania dzieci do życia społecznego i funkcjonowania w dorosłym życiu.

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej –dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności


 

AKADEMIA AQUAFRESH

Głównym celem programu jest profilaktyka stomatologiczna wśród dzieci. Akademia Aquafresh jest obecna w przedszkolach od 2011 roku. Co roku Przedszkola biorące udział   w programie otrzymują bezpłatne pakiety materiałów edukacyjnych opracowanych przez zespół ekspertów, wśród których znaleźli się m.in. doświadczony metodyk wychowania przedszkolnego oraz doświadczony lekarz stomatolog. 

Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CZYTELNICZY „MAGICZNA MOC BAJEK”

W roku szkolnym  2019/2020 Nasza placówka bierze udział w Projekcie czytelniczym „Magiczna moc bajek”. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.

Cele szczegółowe:

 - Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.

 - Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

 - Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.

 - Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).

 - Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia.

 - Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.

 - Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 - Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą się  bawić, śmiać, uczestniczyć w życiu grupy.

Projekt jest odpowiedzią na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020  oraz założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 

 

Do pobrania: regulamin

 

 

 

 

„Mały badacz i odkrywca”

program innowacyjny

     Innowacja pedagogiczna to „ulepszenie”, wprowadzanie nowych rozwiązań, modernizacja. Specyfikę innowacji zdefiniował W. Okoń: „innowacja pedagogiczna jest zmianą struktury systemu szkolnego”. Innowacją pedagogiczną prowadzonąw publicznych szkołach  i placówkach są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły czy przedszkola

Innowacja wzbogaca założenia podstawy programowej o nowe treści, które będą nie tylko przydatne i praktyczne, ale przede wszystkim inspirujące dzieci do jego naturalnej aktywności. Odkrywanie i działanie jest naturalną predyspozycją każdego dziecka już od pierwszych lat życia, wynika z jego potrzeb psychicznych. Jest efektem procesu dziecięcego myślenia, odczuwania, spostrzegania, reakcji na otoczenie. To właśnie możliwość realizowania się w wiadomości potrzebnych do dalszego eksperymentowania  i poszukiwania. Priorytetem wszelkiego oddziaływania na wychowanków jest zaspokojenie ich potrzeb. Sprzyjająca atmosfera, dobór form, metod pracy z dzieckiem a także wyposażenie przedszkola warunkuje podejmowanie przez dzieci aktywnościi rozwój ich zainteresowań. Zapewniając dziecku warunki do stałego tworzenia opartego na aktualnie posiadanej wiedzy, umożliwiamy  rozwój jego przyszłej aktywności. Umysł dziecka w wieku przedszkolnym jest bardzo chłonny, dlatego nauczyciele, rodzicei wychowawcy mają do spełnienia misję udzielenia szczególnego wsparcia w rozwijaniu wszechstronnym dziecka .

Proponowana innowacja uwzględnia istotne dla prawidłowego rozwoju dziecka potrzeby: potrzebę poznawczą, potrzebę tworzenia, potrzebę aktywności, ruchu, zabawy, samodzielności oraz kontaktu emocjonalnego i społecznego. Jej celem jest wspieranie dzieci w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym, fizycznym, estetycznym, ze zwróceniem uwagi na indywidualność każdego dziecka, wykorzystanie jego mocnych stron    i indywidualnych zdolności, nakierowane na rozwój kompetencji kluczowych, poprzez praktyczne działania we wszystkich dziedzinach aktywności oraz zdobywanie nowych umiejętności poprzez zabawę.

 Myślą przewodnią tego programu jest dbałość o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności i poczucia wartości każdego dziecka, umożliwiając mu jednocześnie osiągnięcie gotowości do podjęcia obowiązku szkolnego, jak również podniesienia wśród rodziców świadomości znaczenia edukacji przedszkolnej.

Niezbędnym warunkiem wdrożenia innowacji jest szeroko pojęta współpraca z rodzicami. Zaangażowanie  i poparcie ze strony rodziców jest niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów.

Założenia programu:

1. Program powstał, aby rozwijać sferę poznawczą, intelektualną, ruchową i emocjonalną.

2. Program został opracowany dla grupy dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich.

3. Program rozwija samodzielność, myślenie praktyczne i kreatywne, spostrzegawczość,

koncentrację uwagi, ćwiczy umiejętność współpracy w grupie, zespołach i indywidualnie

4.Program uczy wiedzy przyrodniczej, geograficznej, biologicznej, chemicznej itp.

Proponowane przez nauczycieli zabawy badawcze i eksperymenty pozostają w zgodzie z celami wychowania przedszkolnego zawartego w nowej podstawie programowej  i  obejmują:

 • Po znawanie świata barw (m.in.: tworzenie tęczy)

 • Zabawy z powietrzem (wiatraczki, zabawy z dmuchawcami, watą, balonem)

 • Zabawy z magnesami (przyciąganie-odpychanie)

 • Tajemnice wody (różne skupienia wody :śnieg, lód, barwienie, rozpuszczalność i nierozpuszczalność w wodzie ,tonięcie)

 • Zjawiska optyczne (cień, zaćmienie słońca, tęcza)

 • Zabawy z ruchem (zjawisko przenoszenia dźwięku -tworzenie telefonu)

 • Zjawiska przyrodnicze (m.in.: tropy na śniegu)

 • Zabawy z piaskiem, masami plastycznymi,

 • Zjawiska fizyczne, chemiczne i wiele innych obszarów tematycznych (tworzenie m.in.: wulkanu z przypraw kuchennych

1. Koncepcja programu dostosowana jest do założeń Podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 356), wynika też  z  zadań wynikających  z Koncepcji Pracy Przedszkola.

2. Realizacja programu umożliwia każdemu dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości zgodnie z indywidualnymi możliwościami, przy wykorzystaniu różnorodnych środków, form  i metod pracy.

Cel główny:

 • Rozbudzanie u dzieci ciekawości otaczającym światem przyrody, oraz nauczenie ich prowadzenia obserwacji, wyciągania trafnych wniosków            z przeprowadzonych doświadczeń, eksperymentów i zjawisk przyrodniczych.

 • Przestrzeganie reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych –poprzez współdziałanie w zabawach i w sytuacjach zadaniowych oraz dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych.

  Cele szczegółowe:

 • Aktywne uczestnictwo w zabawach badawczych ( dziecko - ogląda, szuka, obserwuje, porównuje, bada, eksperymentuje).

 • Nauka cierpliwości w czekaniu na swój udział w badaniach.

 • Przestrzeganie ustalonych zasad współżycia i bezpieczeństwa  w zabawach

 • Formułowanie spostrzeżeń i wniosków.

 • Posługiwanie się prostymi narzędziami, przedmiotami codziennego użytku.

 • W miarę poprawne nazywanie badanych przedmiotów i zjawisk.

 • Dbanie o stan środowiska społeczno – przyrodniczego.

 • Podejmowanie prób samodzielnego wykonywania eksperymentów pod okiem nauczyciela.


Sposób realizacji programu:

Program realizowany będzie głównie w trakcie zajęć przedszkolnych przez cały rok przy wykorzystaniu różnych form i metod pracy. W innowacji zaproponowane są określone zadania do realizacji, mające na celu wszechstronny rozwój dziecka, stymulowanie sensoryczne oraz wyposażenie rodziców w wiedzę w zakresie zaspokajania potrzeb dziecka jako warunku jego prawidłowego rozwoju.

Organizowanie będą również zajęcia z udziałem rodziców w roli prowadzących eksperymenty.

Organizowane będą także wycieczeki m.in.: do Centrum Nauki Kopernik

Nawiążemy współpracę z placówkami, firmami i studentami zajmującymi się działalnością badawczo-eksperymentalno-pokazową.

Będziemy korzystać z pomysłów umieszczonych w internecie .