Przedszkole Miejskie nr 2

Deklaracja Dostępności

Data ostatniej aktualizacji: 31.08.2021 r.

Przedszkole Miejskie nr 2 w Markach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego pm2.marki.pl

Data publikacji strony internetowej: 23.11.2010

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 27.09.2021.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Piotr Jóśko, adres poczty elektronicznej fripio@op.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek posiada 4 wejścia. Przy wejściu głównym (szerokość 100 cm) znajduje się rampa dla wózków inwalidzkich. Sekretariat, gabinet dyrektora, wicedyrektora, logopedy i psychologa znajdują się na poziomie 0. Wszystkie drzwi mają niskie progi. Na poziomie 0 znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz szatnie. Dzwonek do sekretariatu znajduje się na wysokości 160 cm, do kuchni na wysokości 120 cm, wideofony natomiast na wysokości 130 cm. Nie posiadamy windy osobowej. Na placu parkingowym znajdującym się blisko głównego wejścia do przedszkola znajduje się miejsce postojowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych. Odległość furtki (szerokość 110 cm) do drzwi wejściowych wynosi 42 m. Szerokość chodnika to 185 cm. Klamka przy furtce znajduje się na wysokości 103 cm, przycisk otwierający furtkę na wysokości 100 cm. Oznaczenia, napisy, tablice są dobrze widoczne. Budynek cechuje się kontrastową, pastelową kolorystyką. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym. W budynku nie ma udogodnień dla osób słabosłyszących (nie ma pętli indukcyjnych) ani udogodnień dla osób niewidomych (nie ma napisów i piktogramów w języku Braille`a).

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja w języku migowym:

https://www.youtube.com/watch?v=hLeBTIARbZ8
Skip to content