Przedszkole Miejskie nr 2

Wizja i misja przedszkola

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

 1. ciekawe świata,
 2. ufne w stosunku do nauczycieli,
 3. radosne,
 4. aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,
 5. twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,
 6. odpowiedzialne i obowiązkowe,
 7. kulturalne i tolerancyjne,
 8. świadome zagrożeń.

Model absolwenta:
Dziecko kończące przedszkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia, wykazuje :

 1. motywację do uczenia się i do wysiłku intelektualnego,
 2. zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania czegoś nowego,
 3. umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,
 4. umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość,
 5. umiejętność współpracy w grupie,
 6. umiejętność radzenia sobie z trudnościami,
 7. tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań,
 8. samodzielność,
 9. odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami)

Dziecko kończące przedszkole posiada:

 1. zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób
 2. wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia
 3. podstawową wiedzę o świecie;

Dziecko kończące przedszkole umie:

 1. cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

Dziecko kończące przedszkole rozumie, zna, przestrzega:

 1. prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi,
 2. zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną
 3. zasady kultury współżycia, postępowania,
 4. kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,
 5. potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

Dziecko kończące przedszkole nie obawia się:

 1. występować publicznie – reprezentować grupę, przedszkole,
 2. chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami,
 3. wykazywać inicjatywy w działaniu,
 4. wyrażania swoich uczuć;

Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,
 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,
 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,
 5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,
 6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,
 7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
 8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,
 9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,
 10. wspólnoty i solidarności w grupie,
 11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,
 12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,
 13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,
 14. nauki, informacji,
 15. badania i eksperymentowania,
 16. zdrowego żywienia

WIZJA PRZEDSZKOLA

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków szkolnych. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczyciele w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględniając ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

W przedszkolu ciągle wzbogacamy swoją bazę dydaktyczną. Sale wyposażone są w nowoczesny sprzęt, nowe meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Nasz plac zabaw zaspakaja potrzeby ruchowe dzieci na świeżym powietrzu i zachęca do zabawy.

Nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, wyposażenie, estetyka otoczenia dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę. Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny , a pracownicy mają satysfakcję ze swojej pracy.

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne! Zrobimy wszystko, aby czuło się akceptowane i bezpieczne oraz pomożemy mu poznać siebie, stać się samodzielnym i otwartym na świat.

Tolerujemy tylko pozytywne zachowania i wspieramy każdego przedszkolaka w jego rozwoju na miarę jego możliwości.

Pragniemy, w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

NASZE CELE W PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

 1. stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju,
 2. rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,
 3. kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się,
 4. wyzwalanie radości z poznawania i uczenia się,
 5. stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego   indywidualnym tempem,
 6. nauka przez aktywne działanie,
 7. głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od dorosłych,
 8. okazywanie sobie wzajemnej pomocy,
 9. włączanie rodziców do procesu wychowania i wspierania nauczyciela w kształtowaniu właściwej osobowości dziecka.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Formy współpracy z rodzicami:

 1. zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 2. zebrania grupowe,
 3. zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 4. konsultacje indywidualne,
 5. prowadzenie kącika dla rodziców(informacje, eksponowanie prac),
 6. organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców),
 7. organizacja szkoleń , warsztatów integracyjnych dla rodziców,
 8. włączenie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 9. angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI PLACÓWKAMI OŚWIATOWYMI

 1. przedszkolaki uczestniczą w przeglądach, konkursach wspólnie z innymi przedszkolami,
 2. zapraszanie nauczycieli z innych placówek w celu prezentowania pracy, szkolenia, warsztatów i wymiany doświadczeń,

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI NA TERENIE MIASTA

Współpraca z:

 1. Urzędem Miasta i Gminy ( akcje, konkursy, sprawy organizacyjne),
 2. Komendą Powiatową Policji- bezpieczeństwo,
 3. Strażą Pożarną – bezpieczeństwo,
 4. Biblioteką Gminną ,
 5. Miejskim Ośrodkiem Kultury,
 6. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce,
 7. Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 8. Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Wołominie,
 9. SANEPID-em w Wołominie
 10. sponsorami
Skip to content